DubLi Network Headquarters

Általános Szerződési Feltételek (ÀSZF)

 1. A leendő Üzlettársaknak a regisztráció során meg kell vásárolniuk az Üzleti Licenszet („Üzleti Csomagot”), melynek ára 99 USD. Az éves Üzleti Licensz megújításának díja 39 USD (vagy ennek az összegnek megfelelő egyéb valuta), amelyet a tagság második évétől kezdve kell megfizetni.
 2. Tudomásul veszem, hogy Független Dubli Network Üzlettársként („Business Associateˮ – „BAˮ):
  • A jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jogomban áll értékesíteni a Dubli.com által kínált termékeket és szolgáltatásokat.
  • Jogomban áll más személyeket Üzlettársként regisztrálni a Dubli Networkhöz.
  • Amennyiben megfelelek a szükséges kvalifikációnak, jogosult vagyok a Dubli Network Kompenzációs Tervben leírtak szerinti jutalékokra.
 3. Elfogadom, hogy a Dubli Network Marketing- és Kompenzációs Tervének bemutatását, továbbá a Dubli.com által kínált termékek és szolgáltatások értékesítését a Dubli Network hivatalos dokumentumaiban leírtaknak megfelelően végzem.
 4. Tudomásul veszem, hogy tevékenységemet nem a Dubli Network alkalmazottjaként, jogi képviselőjeként, szerződéses- vagy franchise partnereként, hanem önálló vállalkozóként végzem. Tudomásul veszem, hogy a fogyasztóvédelmi előírások kifejezetten nem érvényesek. Továbbá tudomásul veszem, hogy az összes felmerülő költségem (beleértve, de nem kizárólag az utazási-, étkezési- és szálláskiadásokat, titkársági, irodai, telefon és egyéb költségeket) megtérítéséért kizárólag saját magam vagyok felelős. TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY ADÓZÁSI SZEMPONTBÓL NEM MINŐSÜLÖK A Dubli Network ALKALMAZOTTJÁNAK. A Dubli Network semminemű adót és járulékot nem von le a jutalékaimból és a megszerzett bónuszaimból, valamint nem is felelős ezek levonásáért.
 5. Elolvastam és elfogadom a Dubli Network Üzleti Szabályzatában foglaltakat, amelyek a jelen ÁSZF szerves részét képezik. (A továbbiakban együttesen „Szerződés”.) Amennyiben megszegem a Szerződésben leírtakat, úgy a továbbiakban nem vagyok jogosult a Dubli Networktől kapott bónuszokra és jutalékokra. Tudomásul veszem, hogy a Dubli Network a saját belátása szerint módosíthatja a Dubli Network Üzleti Szabályzatot és/vagy a Dubli Network Marketing- és Kompenzációs Tervet és elfogadom az összes ilyen módosítást, melyet az üzleti tevékenységem folytatása, valamint a bónusz- és jutalék kifizetések további átvétele jelez a részemről.
 6. A jelen Szerződés annak megszűnéséig van érvényben. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a havi licenc díj befizetésének elmulasztása révén nem hosszabbítom meg a Dubli Network üzletemet, illetve ha az bármilyen indokkal felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül, akkor mint üzlettárs véglegesen elveszítem minden jogomat. A továbbiakban tehát nem vagyok jogosult a Dubli Network termékeinek és szolgáltatásainak értékesítésére, valamint nem vagyok jogosult a Dubli Networktől kapott jutalékokra, bónuszokra vagy egyéb más bevételekre. A Dubli Network üzletem, Webirodám felfüggesztése, megszüntetése vagy meg nem hosszabbítása esetén lemondok minden jogomról, beleértve de nem kizárólag a korábbi értékesítési hálózatom tulajdonjogáról; valamint a korábbi alsó vonalam által végzett értékesítési- vagy bármely más tevékenységből származó bónuszokról, jutalékokról, illetve egyéb bevételekről. Tudomásul veszem, hogy az Üzleti Csomagért és a különféle Termék Csomagokért befizetett összegek, továbbá a befizetett Licenc Díjak nem kerülnek visszatérítésre.
 7. Tudomásul veszem, hogy a Dubli Network előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződésben foglalt jogok semelyikét sem ruházhatom át. A Dubli Network kifejezett írásos engedélye nélkül történő minden, a Szerződés átruházására vagy átengedésére irányuló kísérlet, a jelen Szerződés a Dubli Network saját belátása szerinti megszüntetéséhez vezethet és a Dubli Network üzletem felfüggesztését vonhatja maga után.
 8. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem teljesítem a Szerződés feltételeit, a Dubli Network saját belátása szerint fegyelmi szankciókat róhat ki az Üzleti Szabályzatban leírtaknak megfelelő módon. Ha szerződésszegés, illetve a feltételek nem teljesítése miatt a Szerződés megszűnik, a továbbiakban nem vagyok jogosult bónuszokra vagy jutalékokra; függetlenül attól, hogy az ezeket eredményező értékesítési folyamatok lezárultak-e vagy sem.
 9. A Dubli Network, annak anya- és leányvállalatai, vezetői, tisztviselői, részvényesei, alkalmazottai, jogutódai és ügynökei, képviselői (a továbbiakban együttesen „Partnerek”) nem felelnek a Szerződésre vonatkozó bármilyen kereseti alapban benyújtott követelésekért, amelyek a következményi károk megtérítését vagy a kár összegét meghaladó kártérítést célozzák. Kijelentem továbbá, hogy a Dubli Networköt és Partnereit mindennemű – a Dubli Network üzletem reklámozásból vagy működtetéséből illetve bármilyen, azzal összefüggő tevékenységből fakadó – felelősség alól felmentem. Beleegyezem, hogy a Dubli Networknek megtérítek minden, az üzletem működtetésével kapcsolatos bármilyen jogtalan tevékenységből fakadó kötelezettséget, kárt, bírságot, pénzbüntetést vagy egyéb kártérítési összeget.
 10. A Szerződés a jelenlegi és a Dubli Network saját belátása szerint megváltoztatott formájában képezi a teljes megállapodást köztem és a Dubli Network között. Bármilyen ígéret, állítás, ajánlat vagy egyéb közlemény, amely kifejezetten nem rögzített a jelen Szerződésben, érvénytelen vagy nincs jogkövetkezménye, nincs joghatása.
 11. Amennyiben a Dubli Network bármilyen szerződésszegés esetén lemond valamely jogáról, akkor ezt írásban kell közölnie, melyet a Dubli Network egy arra illetékes vezetőjének alá kell írnia. Ez a lemondás egyszeri, azaz nem tekinthető általános érvényűnek a jövőben bekövetkező hasonló szerződésszegések esetén.
 12. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak bizonyul, akkor azt meg kell változtatni, de kizárólag csak olyan minimális mértékben, hogy az már végrehajtható legyen. A Szerződés többi része továbbra is érvényes és hatályos marad.
 13. Minden, a Szerződéssel kapcsolatos vitás kérdés megoldásában az Üzleti Szabályzat 8. fejezetében leírtak szerint kell eljárni.
 14. Louisiana Állam lakóira vonatkozó rendelkezés: Amennyiben Louisiana Állam lakói keresetet nyújtanak be a Vállalat ellen, a joghatóság és a tárgyalás helyszíne Louisiana Állam törvényei szerint kerül megállapításra.
 15. Az Egyesült Államok,Kanada és India lakosaira vonatkozó rendelkezés: Az Egyesült Államok, Kanada és India lakói a regisztrációtól számított 30 napig állhatnak el a megkötött Üzlettársi Szerződéstől. Az ez idő alatt megvásárolt Üzleti Licensz és/vagy termék ára visszatérítésre kerül. További részletek az Üzleti Szabályzatban találhatók.
 16. Amennyiben egy üzlettárs (BA) a Szerződéssel kapcsolatos bármilyen cselekedet vagy mulasztás miatt keresetet kíván indítani a Dubli Network ellen, akkor ezt a kereset állítólagos kiváltó okának bekövetkezésétől számított egy éven belül vagy a törvényben megszabott legrövidebb határidőn belül kell megtennie. A határidő elmulasztása a Dubli Network ellen benyújtott kereset elévülését vonja maga után. Az üzlettárs vállalja, hogy lemond minden, bármely más elévülési időre vonatkozó igényéről.
 17. Ezúton feljogosítom a Dubli Networköt, hogy a reklám- és promóciós anyagokban megjelentesse a nevemet, a fényképemet, a személyes történetemet és/vagy a preferenciáimat; egyúttal pedig lemondok az ezért járó mindenféle ellenszolgáltatásról.