DubLi Network Headquarters

Regler og Betingelser

ALMENE FORRETNINGSBETINGELSER

 1. Alle ansøgere skal købe en Forretningslicens (Business pakke) til 91 Euro når de registrerer sig. Fra det andet år af medlemskabet vil der blive opkrævet et årligt forretningslicens fornyelsesgebyr på 36 Euro ( eller tilsvarende i andre valutaer).
 2. Jeg accepterer, at jeg som uafhængig Ambassadør hos Dubli Network (”Independent Business Associate”; ”BA”)
  • har ret til at sælge Dubli’s produkter og serviceydelser, såfremt det er i overensstemmelse med de almene forretningsbetingelser
  • har ret til at registrere personer som BA´er i Dubli Network
  • har ret til, og hvis jeg opfylder de nødvendige forudsætninger, at modtage provision i henhold til Dubli Networks bonusplanregler
 3. Jeg er indforstået med kun at præsentere og sælge Dubli Network Marketing og Bonusplanen samt de Dubli.com-varer og seviceydelser, som står omtalt under Dubli Networks retningslinjer.
 4. Jeg er enig i, at jeg er en uafhængig kontrahent, og ikke en medarbejder, partner, advokat   eller franchisetager i  Dubli Network. Gyldigheden af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser er udelukket. Jeg er indforstået med at alle udgifter iværksat af mig, herunder rejser, kost og logi, sekretariats- og kontoromkostninger og langdistancetelefonsamtaler  er for egen regning.  JEG ACCEPTERER, AT JEG IKKE VIL BLIVE BEHANDLET SOM EN ANSAT I Dubli Network, HVAD ANGÅR SKATTESAGER. Dubli Network er ikke ansvarlig for at tilbageholde hverken socialforsikringsbidrag eller skat af de af mig optjente bonusser og provisioner.
 5. Jeg har omhyggeligt læst og accepterer at overholde Dubli Networks Politikker og Procedurer, som er en del af forretningsbetingelserne (disse dokumenter benævnes i det følgende som "aftalen").  Jeg er indforstået med, at jeg skal opfylde samtlige forudsætninger og overenskomster for at modtage bonusser og provisioner af Dubli Network. Jeg er indforstået med, at det ene og alene er Dubli Network, der kan ændre i Dubli Networks Politikker og Procedurer og/eller Dubli Network Marketing og Bonusplanen, og jeg accepterer at overholde alle nye ændringer. Fortsættelsen af min Dubli Network-forretning er samtidig en accept fra mig om, at jeg er indforstået med samtlige ændringer.
 6. Denne aftale er gældende indtil den stoppes. Hvis jeg ikke fornyer min Dubli Network-licens, ved ikke at betale det månedlige gebyr, eller hvis det af en eller anden grund afbrydes, er jeg indforstået med, at jeg permanent mister alle rettigheder som en BA. Jeg er ikke længere berettiget til at sælge Dubli Network-produkter og serviceydelser,  jeg er heller ikke længere berettiget til at modtage provision, bonus eller andre indtægter fra Dubli Network. I tilfælde af opsigelse, ophør eller ikke-fornyelse giver jeg afkald på alle de rettigheder, jeg har - inklusiv bl.a. ejendomsretten - og giver dem videre til min tidligere salgsorganisation sammen med alle eventuelle bonusser, provisioner eller andet vederlag, som er opnået gennem salg eller andre aktiviteter fra min tidligere downline-organisation. Betalinger af forretningspakker, Produktpakker eller licensgebyrer bliver ikke refunderet. 
 7. Jeg er ikke berettiget til at overdrage aftalens rettigheder til andre uden først at have skriftlig samtykke fra Dubli Network. Ethvert forsøg på at overdrage eller overgive indholdet i aftalen uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Dubli Network kan, efter  Dubli Networks skøn, resultere i opsigelse af min virksomhed. Dubli Network kan overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden forudgående skriftlig tilladelse fra BA. Ved en overdragelse til tredjemand af enhver eller alle af Dubli Network's forpligtelser til BA i henhold til aftalen, forstår og accepterer BA, at Dubli Network ikke kan tillægges yderligere ansvar overfor BA for de forpligtelser de tildeler til en tredjepart.
 8. Jeg accepterer, at hvis jeg ikke overholder betingelserne i aftalen, kan Dubli Network efter eget skøn pålægge sanktioner, som de er fastsat i Politikker og Procedurer. Hvis jeg er i strid med, misligholder eller på anden måde overtræder aftalen på opsigelsestidspunktet, er jeg ikke berettiget til at modtage yderligere bonusser og provisioner, ej heller såfremt disse handler ikke er afsluttede.
 9. Dubli Network, lige såvel som dets øvrige moder-, datter-, eller søsterselskaber, direktører, ledere, aktionærer, medarbejdere og befuldmægtigede (kollektivt betegnet "Partnere"), hæfter ikke for samtlige tab og følgerne deraf, som måtte overgå mig i mine forretningsaktiviteter. Jeg er endvidere indforstået med, at Dubli Network og dets Partnere ikke er forpligtede på noget erstatningskrav fra min side, som måtte opstå vedrørende mine personlige Dubli Network-forretninger.
 10. Aftalen i sin nuværende form, herunder alle fremtidige ændringer foretaget af Dubli Network, som omtalt under punkt 4, udgør hele kontrakten mellem Dubli Network og mig. Alle løfter, erklæringer, tilbud eller diverse andre meddelelser, som ikke er anført i aftalen, har ingen retlig gyldighed.
 11. Hvis en BA på nogen måde overtræder kontrakten, har Dubli Network skadeserstatningskrav. Hvis Dubli Network skal give afkald på en del af kravet, skal der foreligge en underskrift fra en overordnet hos Dubli Network. Dette gør sig kun gældende i dette ene tilfælde og ikke i efterfølgende lignende sager.
 12. Hvis en bestemmelse i aftalen anses for at være ugyldig eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse kun ændres sådan, at den bliver mulig at gennemføre. Den resterende del af aftalen bibeholder fuld gyldighed.
 13. Alle tvister, der opstår mellem en BA og Dubli Network i forhold til indholdet i aftalen, skal løses i overensstemmelse med punkt 8 i Politikker og Procedurer.
 14. Indbyggere i staten Louisiana: Indbyggere i staten Louisiana kan anlægge sag mod selskabet ; Her træder den lovgivning i kraft, som gælder for staten Louisiana.
 15. US and Canada Residents: A US or Canada resident may cancel his or her BA Agreement within 30 days from the date of enrollment, and may return his or her Business Package and/ or product for a refund within such time. For further details please see our Policies and Procedures.
 16. Hvis en BA ønsker at anlægge sag mod Dubli Network for en given handling som følge af aftalen, skal klagen indgives inden et år fra den dato, hvor den handling, der giver anledning til søgsmålet, er sket, såfremt det er lovmæssigt tilladt. Hvis klageindberettelse ikke sker inden for den fastsatte tidsfrist, bortfalder retten til klageindberetning mod Dubli Network. BA´en accepterer hermed at give afkald på alle øvrige klageveje.
 17. Jeg tillader Dubli Network at bruge mit navn, foto og min personlige historie i reklamer eller marketingmateriale og afstår fra samtlige erstatningskrav fra Dubli Network.